I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.salonbobasa.pl, prowadzony przez firmę Michał Mazik -"MAZIK", wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Łąkowa 1/193, NIP: 5423147457, REGON: 200692470.

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@salonbobasa.pl, pisemnie na adres: Michał Mazik, Łąkowa 1/193, 15-017 Białystok, a także telefonicznie pod numerem tel: 508-311-102 w godz. 9 - 17 w dni robocze.

3. Ceny wszystkich produktów widocznych na stronach sklepu internetowego salonbobasa.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) są wyrażone w złotych polskich.

4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Jednakże, bez zgody Klientów, wszelkie zmiany nie będą miały wpływu na umowy sprzedaży już zawarte, a jeszcze niewykonane lub będące w trakcie realizacji, a także nie będą miały wpływu na prawa osób, które już biorą udział w promocji.

6. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Klient zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia za zwrotem całej zapłaconej kwoty.

7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b. Włączoną obsługę Java Script,

c. Aktywny adres e-mail.

9. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w zakładce: http://www.salonbobasa.pl/i-3/polityka-prywatnosci.

II. DEFINICJE

1. Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego SalonBobasa.pl, o którym mowa w 1 ust. 1 Regulaminu;

2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Sklep – Sklep Internetowy SalonBobasa.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.salonbobasa.pl

6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

8. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

III. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto.

2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się w na stronie Sklepu www.salonbobasa.pl

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a. Imię i nazwisko,

b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

c. Numer telefonu.

5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

a. Firmę,

b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

d. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e. Numer telefonu.

6. Sklep może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 10.

7. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta oraz jego usunięciem.

10. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze zawieszenia Konta /odmowy rejestracji,

e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

11. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sklep zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta.

13. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sklepu.

14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

15. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 8 i 10 wynosi 14 dni.

IV. TRANSAKCJA

1. Zamówienia w sklepie internetowym SalonBobasa.pl można dokonywać poprzez:

a. strony internetowe sklepu SalonBobasa.pl - poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu,

b. telefonicznie - dzwoniąc pod numer telefonu: 508 311 102 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

2. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych określonych odpowiednio w postanowieniach pkt. III ust. 4 lub ust. 5.

 1. Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie zamówienia nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi po potwierdzeniu przez Sprzedającego. Sprzedający potwierdza zamówienie poprzez wysłanie e-mail z informacją, że zamówienie zostało przyjęte. Po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.

V. PŁATNOŚĆ

1. W sklepie SalonBobasa.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

a. przelew bankowy: Bank Zachodni WBK: 92 1090 2587 0000 0001 1870 5090 – w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

b. przelew elektroniczny PayU – w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

c. płatność kartą kredytową – w terminie 14 dni od dna zawarcia umowy sprzedaży,

d. płatność za pobraniem - opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana listonoszowi lub kurierowi w chwili doręczenia przesyłki.

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment zaksięgowania płatności na rachunku bankowym sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie dotyczy płatności za pobraniem.

3. Całkowita kwota, jaką Klient powinien zapłacić, uwzględniająca cenę towaru, koszty dostawy, podatki i wszelkie inne składniki jest podawana po skompletowaniu zamówienia a przed jego złożeniem.

VI. DOSTAWA

1. Czas dostawy produktów wynosi 1-5 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty na nasze konto. W przypadku wyboru płatności za pobraniem termin należy liczyć od dnia zawarcia umowy. Sklep internetowy SalonBobasa.pl dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w określonym czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu internetowego SalonBobasa.pl.

2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą spedycyjną DPD lub Siódemka.

3. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od objętości produktów. Niektóre produkty wysyłamy gratis, informacja o takiej dostawie znajduje się na karcie produktu. W przypadku zamówienia obejmującego większą ilość przedmiotów charakteryzujących się dużą wagą i/lub dużymi gabarytami koszt dostawy może być wysoki. Cennik kosztów dostawy, znajdujący się pod adresem http://www.salonbobasa.pl/i-1/koszt-dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Odbiór przesyłek uszkodzonych:

a. W chwili odbioru Klient może poprosić pracownika firmy spedycyjnej o pozostanie do momentu otworzenia przesyłki w celu sprawdzenia czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu. Jeżeli okaże się, że towar jest uszkodzony, należy spisać protokół szkody. W protokole powinny znajdować się informacje: data, godzina doręczenia, opis uszkodzenia lub braków w towarze, podpis pracownika firmy spedycyjnej oraz zamawiającego. Klient może przyjąć uszkodzoną przesyłkę jeżeli stwierdzi niewielkie uszkodzenia. W tym wypadku należy również sporządzić protokół szkody, a o zaistniałej sytuacji, należy powiadomić sklep SalonBobasa.pl. Zastosowanie się do powyższych procedur będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

b. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela firmy spedycyjnej, kontaktujemy się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki lub wyślemy brakujące części Klientowi.

c. Jeżeli uszkodzenie towaru podczas transportu zostało zauważone po odjeździe Kuriera, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą spedycyjną (telefon jest podany na liście przewozowym) i umówić się na przyjazd kuriera w celu spisania protokołu. Przewoźnik jest zobowiązany do takiego przyjazdu i spisania protokołu, jednak protokół ten nie jest bezwzględną przesłanką rozpatrzenia reklamacji przez Sklep SalonBobasa.pl, jego przedstawienie pozwoli jednak na jej szybsze rozpatrzenie.

d. Wszelkie reklamacje kierowane do przewoźnika, mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie, według prawa przewozowego, reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane. Sprzęt uszkodzony powinien być zapakowany, w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Prosimy także o dołączenie do przesyłki oryginalnego opakowania również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

5. Odbiór ciężkich przesyłek:

a. Zgodnie z obowiązującym prawem przewozowym, Kurier nie ma obowiązku wnoszenia po schodach przesyłek, których waga przekracza 31,5kg. W przypadku odbioru dużego sprzętu prosimy o obecność w domu osób, które będą mogły poradzić sobie z wniesieniem ciężkiej przesyłki. Oczywiście można poprosić Kuriera o pomoc, ale należy pamiętać, że nie jest to jego obowiązkiem.

6. Ponowne doręczenie przesyłki.

a. W przypadku nieobecności w planowanym dniu odbioru, Kurier pozostawi awizo z informacją kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę lub zamówić kolejne jej doręczenie. Przesyłka awizowana jest bezpłatnie doręczana. Przesyłka może być maksymalnie 2 krotnie awizowana, po czym wraca do naszej firmy. Ponowne dostarczenie zamawianego produktu będzie możliwe po pokryciu przez Kupującego kosztów ponownej dostawy. 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rejestracji w Sklepie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres: sklep@salonbobasa.pl
  2. w formie pisemnej, na adres: Michał Mazik, Łąkowa 1/193, 15-017 Białystok
 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7.  W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. GWARANCJA I SERWIS 

1. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym SalonBobasa.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

3. Karty gwarancyjne, które Klient otrzymuje wraz z towarem standardowo nie są podbijane. Wraz z przesyłką dostarczany jest list przewozowy, który należy zachować. W przypadku reklamacji będzie on służył, jako dowód zakupu. Przy okazji pierwszej naprawy zostanie podbita karta gwarancyjna.

4. W przypadku awarii zakupionego sprzętu podczas użytkowania Klient, który nie jest zainteresowany skorzystaniem z gwarancji może skontaktować się ze Sprzedającym.

5. Do punktu serwisowego uszkodzony towar można wysłać wraz z wydrukowanym, czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego, co pozwoli na szybsze rozpatrzenie reklamacji. Reklamowany produkt Klient wysyła kompletny z całym wyposażeniem, a w przypadku skorzystania z uprawnień gwarancyjnych zgodnie z warunkami określonymi w gwarancji na koszt Sprzedającego. Przesyłka zwrotna z towarem naprawionym/wymienionym wysyłana jest na koszt Sprzedającego. Dołączenie do reklamowanego towaru dowodu zakupu (np. paragon fiskalny, faktura lub list przewozowy kuriera) pozwoli na szybsze rozpatrzenie reklamacji, nie jest jednak bezwzględną przesłanką jej rozpatrzenia.

6. Prosimy o wcześniejsze (mailowe) zgłaszanie produktów do reklamacji.

7. Poczta Polska traktuje przesyłkę jako zagubioną, gdy ta nie dotarła do Klienta po 21 dniach od momentu wysyłki. Niedoręczenie towaru prosimy niezwłocznie zgłaszać obsłudze sklepu. 

IX. REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia kupionych towarów w stanie wolnym od wad.

2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. W razie stwierdzenia występowania wady w rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

4. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna rzeczy ruchomej zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. 

6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego ust. 4.

7. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zostaje wyłączona.

8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

a. Imię i nazwisko,

b. numer zamówienia

c. opis wady towaru z umową,

d. datę zakupu.

9. Zastosowanie się do ust. 8 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

10. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: sklep@salonbobasa.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 508311102 a także pisemnie na adres: Michał Mazik, Łąkowa 1/193, 15-017 Białystok.

11. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sklep zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

3. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego SalonBobasa.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Sklep zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

5. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

6. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.

7. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sklepu usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5. O każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.